Resultaat gericht

Oog voor de toekomst

Zorgenvrij op het internet


Licentie voorwaarden

Digio applications BV algemene Gebruikslicentie voor Flexony

De volgende licentiebepalingen zijn van kracht tussen Digio Applications BV (licentiegever) en naam opdrachtgever (licentienemer):

1. Omvang Software
Deze Gebruikslicentieovereenkomst ("Overeenkomst") bevat de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de door licentiegever geïnstalleerde Flexony software (Software). De Software omvat, maar is niet beperkt tot:                  
  • software van licentiegever of van derden;
  • digitale beelden, meegeleverde foto's, clip-art of andere artistieke werken
  • bijbehorende al dan niet schriftelijke materialen ter uitleg ("Documentatie");
  • alle eventuele upgrades, gewijzigde versies, updates, aanvullingen en kopieën van de software, waarvoor door Digio Applications BV een licentie verleend wordt (samen te noemen "Updates").

Een gebruikslicentie mag niet aan derden overgedragen, uitgeleend of verhuurd worden zonder de voorafgaande toestemming van Digio applications BV. Onder " derden " wordt elke juridische entiteit verstaan die verschillend is van die van de gebruiker.

De verleende gebruikslicentie verleent licentienemer uitsluitend aanspraak op correctieve of aanvullende updates indien de jaarlijkse onderhoudskosten (15% van de geldende licentieprijs) zijn voldaan.

Deze gebruikslicentie houdt geen levering in van diensten in verband met installatie, telefonische ondersteuning, opleiding van de gebruiker of werken ter plaatse.

2. Aantal installaties
Digio applications BV verleent een niet-exclusieve gebruikslicentie voor Flexony voor installatie door Digio applications BV op 1 (één) al dan niet virtuele computer, onder de volgende voorwaarden:

3. Gebruik van de Software.
Licentienemer mag 1 (één) kopie van de Software maken en dit uitsluitend ter bewaring ervan. Het gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend ten behoeve van de dagelijkse activiteit van licentienemer, ten behoeve van het beheer van 1 of meerdere websites voor eigen gebruik. Het is verboden de source code van de Software rechtstreeks of indirect terug samen te stellen of te veranderen, de Software te decompileren, uiteen te halen, te vertalen, aan te passen of anderszins te veranderen en de Software samen te voegen met andere software.

4. Waarborg
Digio Applications BV waarborgt voor een periode van 90 dagen vanaf het ogenblik van installatie van Flexony dat de software substantieel in overeenstemming met de documentatie zal functioneren. Deze waarborg geldt uitsluitend indien Flexony en eventuele updates geïnstalleerd is door Digio applications BV op de door licentienemer aangewezen, geschikte computer.

5. Ondersteuning
Digio applications BV verschaft toegang tot verschillende vormen van ondersteuning zoals beschreven op haar website. Digio applications BV houdt zich het recht voor om deze vormen van ondersteuning op elk ogenblik te wijzigen of te beëindigen. Deze ondersteuning is bestemd voor de licenties die verleend, maar niet gedekt zijn door een ondersteuningsovereenkomst. Elk verzoek tot ondersteuning of tussenkomst in de Software na een periode van één jaar volgend op de dag waarop de licentie verleend werd, vereist dat de nieuwste versie van de Software is geïnstalleerd. Digio applications BV kan stoppen met de ondersteuning van de Software, mits licentienemer daarvan minstens zes maanden op voorhand in kennis is gesteld.

6. Beperking van waarborgen.
Elke uitdrukkelijke of impliciete waarborg, onder andere in verband met maar niet beperkt tot de continuïteit van de Software, is uitgesloten. In het bijzonder waarborgt Digio Applications BV in geen enkel geval dat de Software beantwoordt aan de specifieke behoeften van de gebruiker; deze laatste is als enige aansprakelijk voor de keuze van de Software.
Digio Applications BV en haar leveranciers geven geen enkele waarborg met betrekking tot enige andere zaak, daaronder inbegrepen de geschiktheid voor een ander doel dan het beheren van websites. Digio Applications BV verleent geen waarborgen met betrekking tot de prestaties of de resultaten die met behulp van Flexony bereikt kunnen worden.

7. Beperking van aansprakelijkheid.
Indien de werking van de Software niet substantieel conform is aan de Documentatie, blijft de gehele aansprakelijkheid van Digio Applications BV, evenals de verhaalsmogelijkheden, beperkt, naar keuze van Digio Applications BV, tot hetzij vervanging van de Software, hetzij teruggave van de licentievergoeding die voor de Software is betaald.

Digio Applications BV treedt op voor rekening van haar leveranciers waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, waarborgen en aansprakelijkheid betreft, zoals bepaald in artikel 6, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden.

Digio Applications BV en haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk tegenover licentienemer voor onrechtstreekse en onvoorziene schade en zijn evenmin aansprakelijk voor schadevergoeding van strafrechtelijke of bijzondere aard. Digio Applications BV of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk tegenover licentienemer in geval van vorderingen van een derde.

8. Ontbinding van de licentie
Digio applications BV kan op elk ogenblik, van rechtswege en zonder enige vergoeding de gebruikslicentie ontbinden, indien de licentienemer de voorwaarden van de gebruikslicentie niet respecteert.

9. Belangenbescherming
Afnemer zal zich inspannen de belangen en rechten van Digio applications BV met betrekking tot het intellectuele eigendom van de geleverde diensten en producten te beschermen.

10. Toepasselijk recht en algemene bepalingen.
Deze Overeenkomst wordt beheerst door de toepasselijke Nederlandse wetgeving.
Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse Rechtbanken. Indien enig deel van deze Overeenkomst nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst onverlet.

10. Wijzigingen.
Deze Overeenkomst kan enkel schriftelijk worden gewijzigd door een verklaring ondertekend door een daartoe bevoegde persoon van Digio Applications BV, met dien verstande dat Digio Applications BV het recht heeft wijzigingen aan te brengen in de bepalingen van deze Overeenkomst bij het verlenen van gebruikslicenties voor Updates.

Wilt u meer informatie? Stuur ons een  of vul het formulier in op de contactpagina

Service 
> deze pagina als pdf bewaren
> log uit
> sitemap
> disclaimer
> algemene voorwaarden
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze produkten en ontwikkelingen. Vul uw emailadres hieronder in. U ontvangt een emailbevestiging na aanmelding.
Neem contact op
Faramir 34 
5663 SH Geldrop
tel. +31 6 22545845
email:  
Digio applications BV   © 1997 - 2020