Resultaat gericht

Oog voor de toekomst

Zorgenvrij op het internet


Hosting voorwaarden

1. Digio applications spant zich tot het uiterste in om een optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. Digio applications kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Digio applications en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Digio applications van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).

2. Digio applications onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Digio applications hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

3. Cliënt dient zelf over apparatuur, programmatuur en verbindingen te beschikken om gebruik te kunnen maken van de diensten van Digio applications. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur en verbindingen noodzakelijk om van de diensten van Digio applications gebruik te kunnen maken. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar website.

4. Digio applications behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de cliënt bekend gemaakt. Digio applications is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina's van de website van Digio applications. Cliënt die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

5. Digio applications heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt:
- oneigenlijk gebruik maakt van het Internet of van de producten en diensten;
- informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderzins kwetsend genoemd kan worden.

6. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Digio applications, heeft Digio applications het recht de geleverde diensten en/of producten uit te schakelen, en dit zonder schadeloosstelling. Dit geldt eveneens voor alle producten van het type domeinnaam, waarbij Digio applications geen enkele waarborg kan leveren voor verlenging van de registratie van de domeinnaam en ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt in geval van wanbetaling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Digio applications een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.

7. Het is de cliënt niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
- het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
- spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud
- het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
- hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

8. Cliënt verklaart Digio applications niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Digio applications direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit de activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

9. Digio applications is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die is veroorzaakt door derden.

10. Cliënt verklaart Digio applications nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Digio applications verplicht zich zijn infrastructuur up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

11. Digio applications is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door Digio applications te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van cliënt jegens Digio applications ontstaat. Cliënt dient, indien Digio applications dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

12. Het gebruik van scripts en andere programma' s op de diensten/producten van Digio applications is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Digio applications.

13. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Digio applications vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

14. Cliënt vrijwaart Digio applications tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Digio applications geen bemiddeling heeft verleend.

15. Tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een eventueel op verzoek van de cliënt aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Digio applications, zulks ongeacht de rechten welke de cliënt op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de cliënt geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van betaling. Digio applications draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de cliënt van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

16. Digio applications kan bij ontbinding van de overeenkomst anders dan bij opzegging door de cliënt, de registratie van de domeinnaam van de cliënt opheffen of overdragen aan een geïnteresseerde partij. Ter zake aanvaardt Digio applications geen enkele aansprakelijkheid.

17. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van automatische incasso moet cliënt Digio applications machtigen om de verschuldigde bedragen van de cliënt zijn rekening af te schrijven. Cliënt dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

18. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn op de rekening van Digio applications binnen is gekomen, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Digio applications is in dat geval gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de producten en diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Bovendien is Digio applications in dat geval tevens gerechtigd een op naam van cliënt geregistreerde .NL domeinnaam te laten vervallen. 

19. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van Digio applications om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

20. Digio applications is gerechtigd de levering van producten en diensten op te schorten wanneer zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de cliënt.

21. Cliënt gaat deze overeenkomst met Digio applications aan voor tenminste 12 maanden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend met een periode van 3 maanden verlengd. Opzegging is uitsluitend schriftelijk mogelijk . De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop Digio applications de opzegging ontvangt. Indien betaling niet tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de termijn heeft plaatsgevonden, heeft Digio applications het recht om de domeinregistratie niet te verlengen.

22. Tot installatie van de dienst/product wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst.

23. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

24. Cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten of Internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is cliënt verboden om processen of programma' s (al dan niet van het systeem) op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Digio applications, overige cliënten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

25. Digio applications behoudt zich het recht voor om een wachtpagina te plaatsen, zolang cliënt nog geen pagina heeft geplaatst.

26. Cliënt dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Digio applications hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

27. Cliënt geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming aan Digio applications om de verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een database die Digio applications aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.

28. Wanneer cliënt deze voorwaarden accepteerd, zijn deze ook van toepassing op soortgelijke andere producten welke cliënt in de toekomst mogelijk van Digio applications af zal nemen.

29. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig

30. De algemene voorwaarden van Digio applications, gedeponeerd onder nummer 99999999 bij de KvK te Eindhoven, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met deze overeenkomst. De bepalingen van deze overeenkomst prevaleren boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.
Service 
> deze pagina als pdf bewaren
> log uit
> sitemap
> disclaimer
> algemene voorwaarden
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze produkten en ontwikkelingen. Vul uw emailadres hieronder in. U ontvangt een emailbevestiging na aanmelding.
Neem contact op
Faramir 34 
5663 SH Geldrop
tel. +31 6 22545845
email:  
Digio applications BV   © 1997 - 2020